Center za pomoč na domu, Maribor


Javni socialnovarstveni zavod Center za pomoč na domu Maribor je konec leta 2001 ustanovila Mestna občina Maribor. Zavod je z delovanjem pričel 1.2.2002, sprva s sedežem na Ljubljanski ulici 4 v Mariboru, nato pa so se poslovni prostori zavoda še istega leta v mesecu juniju selili na Partizansko cesto 12 v Mariboru.

Zavod je ustanovljen za izvajanje osnovne dejavnosti pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu in drugih spremljajočih dejavnosti ter socialnovarstvenih programov, pri čemer svojo osnovno dejavnost izvaja za potrebe ustanoviteljice, torej Mestne občine Maribor (kjer se storitve izvajajo vse dni v tednu), ter občinah Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Starše (kjer pa storitve izvajamo med delovniki).

Storitve pomoči na domu so namenjene osebam, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki.

Po zakonu so do socialne oskrbe na domu upravičeni:

  • starejši nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Storitev socialnovarstvene storitve pomoči na domu obsega tri temeljne sklope opravil:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
  • gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

O obsegu in terminu izvajanja storitev se dogovorimo z vsakim uporabnikom individualno, glede na njegove zdravstvene in fizične omejitve, potrebe in želje uporabnika ter njegovih svojcev in bližnjih ter glede na naše organizacijske in kadrovske zmožnosti. Storitev izvajajo strokovno usposobljene socialne oskrbovalke v skladu Kodeksom etičnimi načel v socialnem varstvu.

 

CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR

Partizanska cesta 12

2000 Maribor

Tel. št.: 02 23 50 528

E-naslov: darja.ljubimski@pomocnadomu.eu